Bác sĩ Điền và thiện nguyện

Bác sĩ Điền và thiện nguyện 1

Dự án "Ngày nhân đạo DrD"

• Bản đăng ký tham dự "Ngày nhân đạo DrD"

• Câu chuyện nhân vật

Hoạt động khác

• Thẩm mỹ DrD mời bạn đồng hành cùng chiến dịch “Hiến máu nhân đạo

Bác sĩ Điền và thiện nguyện 1

Hoạt động khác

• Thẩm mỹ DrD mời bạn đồng hành cùng chiến dịch “Hiến máu nhân đạo